Montaż podzielników na nowych zasadach

    W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach z dnia 7 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2273) informujemy, że zmieniły się dotychczasowe zasady dotyczące możliwości wyboru metody rozliczania kosztów ogrzewania przez użytkowników nieruchomości. Powyższe rozporządzenie całkowicie wyklucza dotychczasową możliwość wyboru sposobu rozliczania kosztów ogrzewania przez użytkowników i zobowiązuje zarządców nieruchomości do dokonania zmian w regulaminach rozliczania kosztów c.o. Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w oparciu o rozporządzenie wprowadziła od dnia 22 marca 2022 r. zmiany do regulaminu rozliczania. Zgodnie z nowym prawem decyzja związana z montażem podzielników w budynku jest obecnie zależna wyłącznie od spełnienia poniższych warunków rozporządzenia.

 

Od dnia obowiązywania rozporządzenia podzielniki kosztów ogrzewania stosuje się, gdy:

 • instalacja centralnego ogrzewania w lokalu znajdującym się w budynku wielolokalowym nie posiada jednopunktowego zasilania w ciepło wszystkich grzejników znajdujących się w danym lokalu;
 • są spełnione łącznie warunki:
  1. analiza techniczna wykaże, że występuje techniczna możliwość zastosowania podzielników kosztów ogrzewania,
  2. analiza ekonomiczna przeprowadzona dla okresu pięcioletniego wykaże, że projektowana oszczędność energii w wyniku zastosowania podzielników kosztów ogrzewania jest wyższa niż koszt zakupu, montażu i eksploatacji tych urządzeń,
  3. ilość ciepła dostarczonego do budynku wielolokalowego nie przekracza wartości, o których mowa w art. 45a ust. 13 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
  4. zostały zainstalowane zawory posiadające głowice termostatyczne na grzejnikach usytuowanych w lokalach znajdujących się w budynku wielolokalowym,
  5. węzły cieplne umożliwiają zminimalizowanie strat ciepła wynikających z transportu nośnika zewnętrzną instalacją odbiorczą.

 

    Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa na podstawie zapisów w/w rozporządzenia została zobowiązana do wykonania analiz technicznej wykonalności i opłacalności wyposażenia budynków w podzielniki. Na podstawie wykonanych analiz budynki rozliczane do tej pory z kosztów ogrzewania według powierzchni zostały zakwalifikowane do wyposażenia w podzielniki. Warunki niezbędne do wyposażenia lokali w podzielniki zostały spełnione we wszystkich poniższych budynkach mieszkalnych rozliczanych dotychczas z kosztów ogrzewania według powierzchni:

 1. Mglista 15
 2. Wysoka 25ABCDE
 3. Gliwicka 30ABCDE
 4. Gliwicka 32
 5. Raciborska 62
 6. Grunwaldzka 7
 7. Śląska 2A
 8. Górnicza 8
 9. Górnicza 10
 10. Górnicza 16
 11. Górnicza 17
 12. Górnicza 18
 13. Górnicza 20
 14. G. Morcinka 1
 15. G. Morcinka 17
 16. G. Morcinka 19
 17. G. Morcinka 21
 18. G. Morcinka 41
 19. Obywatelska 1
 20. Obywatelska 9
 21. Kupiecka 16CD
 22. Dąbrówki 1A
 23. Dąbrówki 3A
 24. Dąbrówki 17B
 25. Dąbrówki 17C
 26. Dąbrówki 11A
 27. Dąbrówki 11B
 28. Dąbrówki 11C
 29. Dąbrówki 11D
 30. Dąbrówki 11E
 31. Dąbrówki 11F
 32. Dąbrówki 15A
 33. Dąbrówki 15B
 34. Dąbrówki 15C
 35. Dąbrówki 15E
 36. Dąbrówki 19A
 37. Dąbrówki 19B
 38. Dąbrówki 19C
 39. Dąbrówki 21A
 40. Dąbrówki 21B
 41. Wawelska 17
 42. Wawelska 23
 43. Wawelska 41
 44. Wandy 15
 45. Wandy 23
 46. Chabrowa 12A
 47. Chabrowa 22A
 48. Chabrowa 10A
 49. Chabrowa 30A
 50. Chabrowa 16A

 

   Zgodnie z powyższym Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa została zobowiązana do wyposażenia tych budynków w podzielniki niezależnie od dotychczasowych ustaleń z użytkownikami. Lokale usytuowane w w/w budynkach w okresie od czerwca do września 2022 r. muszą zostać wyposażone w podzielniki kosztów ogrzewania, a w kolejnych okresach grzewczych począwszy od okresu 2022/2023 koszty ogrzewania muszą być rozliczane według wskazań podzielników. Montaż podzielników będzie finansowany w ramach  wnoszonych opłat czynszowych. Podzielniki kosztów ogrzewania zostaną zamontowane na wszystkich grzejnikach znajdujących się w lokalach za wyjątkiem łazienek i pomieszczeń WC. Podzielniki będą wyposażone w moduły radiowe pozwalające na dokonanie odczytów bez udostępniania lokali. Użytkownicy, którzy nie udostępnią lokali do montażu podzielników, zostaną rozliczeni z kosztów ogrzewania metodą szacunkową wg maksymalnego zużycia ciepła w danej nieruchomości, tzn. według wskazań podzielników w lokalu, który zużył najwięcej jednostek rozliczeniowych w przeliczeniu na 1 m2 lokalu. Szczegółowy sposób rozliczania zużycia ciepła z zastosowaniem podzielników jest określony w „Regulaminie rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w RSM” dostępnym na naszej stronie internetowej w zakładce „AKTY PRAWNE”. Termin montażu podzielników w każdym budynku będzie określony w odrębnych ogłoszeniach.

 

   Powyższa decyzja o montażu podzielników została narzucona odgórnie poprzez wprowadzone rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2021 r. i jest niezależna od dotychczasowego stanowiska RSM oraz większości użytkowników w sprawie swobody wyboru sposobu rozliczania. Zarówno RSM jak również użytkownicy lokali wobec nowego prawa zostali pozbawieni dalszej możliwości wyboru sposobu rozliczania kosztów ogrzewania w swoich lokalach.

 

Dodatkowych informacji w sprawie montażu podzielników oraz rozliczania kosztów centralnego ogrzewania  udzielają pracownicy RSM pod nr tel. 32 4327340.

Image

Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Wyzwolenia 35
44-201 RYBNIK
e-mail: rsmrybnik@gmail.com

Sekretariat: 
Tel. 32 43 27 300

Biuro Podawcze:
Tel.32 43 27 305
Fax:  32 43 27 323

Konto RSM:
PKO BP SA nr 24 1020 2472 0000 6902 0018 4309

Publish modules to the "offcanvas" position.